Parengta kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių ataskaita

2020-07-13

SKVC kartu su Nacionaline švietimo agentūra atliko kasmetinę studijų krypčių stebėsenos rodiklių analizę. Tai yra naujas išorinio kokybės užtikrinimo ir viešinimo įrankis, numatytas Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-835 patvirtintame Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos, vertinamųjų sričių ir rodiklių (toliau – Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas) apraše. Kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių analizės tikslas – kasmet skelbti kiekvienos aukštosios mokyklos studijų krypties (pagal pakopą) stebėsenos rodiklių duomenis ir analizuoti žymių nuokrypių priežastis. Kiekvienos aukštosios mokyklos administracija bei dėstytojai remdamiesi pateiktos ataskaitos duomenimis galės pasilyginti su kitomis aukštosiomis mokyklomis. Be to, tai papildomas informacijos šaltinis ekspertams, vertinantiems aukštąsias mokyklas ir jose vykdomas studijas.

Parengtoje kasmetinės studijų krypčių stebėsenos ataskaitoje pateikiami duomenys, gauti iš Studentų registro, Pedagogų registro ir Švietimo valdymo informacinės sistemos. Atkreipiame dėmesį, kad skiltyje „Studijų krypčių stebėsenos rodiklių pokytis“ pateikiamas kiekvieno rodiklio pokytis per 3 metus (nuo 2017 m. iki 2019 m.), apskaičiuotas, vadovaujantis Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 5 priede nustatytais kasmetinių krypčių studijų stebėsenos rodiklių aprašais. Pokytis paskaičiuotas pagal duomenis, kurie yra pateikiami absoliutiniais skaičiais skiltyje „Studijų krypčių stebėsenos rodikliai pagal metus“.

Nustačius žymų bent trijų rodiklių aukštojoje mokykloje pokytį (30 proc. ar didesnį) per paskutinius 3 metus ir išnagrinėjus aukštųjų mokyklų paaiškinimus dėl rodiklių pokyčių, SKVC gali teikti siūlymą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai dėl tos aukštosios mokyklos neeilinio išorinio studijų krypties vertinimo inicijavimo.  Pokytis gali būti tiek teigiamas, tiek ir neigiamas. Informacija apie krypties studijas nagrinėjama visų kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių kontekste, todėl yra nagrinėjami tiek neigiami, tiek ir teigiami pokyčiai, kurie viršija 30 proc. ribą.

Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. parengta kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių ataskaita šiais metais neturės tiesioginių pasekmių aukštosioms mokykloms, kurių vykdomose krypties ir pakopos studijose buvo nustatytas bent trijų rodiklių pokytis, nes SKVC pilotavo šį įrankį. Be to, vis dar nėra galimybės apskaičiuoti visų Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos apraše nustatytų rodiklių, nes tam reikalingi duomenys dar tik planuojami rinkti.

Atliktos kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių ataskaitos duomenys parodė, jog žymus bent trijų rodiklių pokytis per pastaruosius 3 metus nustatytas 17 aukštųjų mokyklų (iš jų 8 universitetuose ir 9 kolegijose) 26 studijų kryptyse. Lyginant duomenis pagal studijų pakopą ir aukštąją mokyklą matyti, jog pirmoje studijų pakopoje žymus bent trijų rodiklių pokytis per pastaruosius 3 metus fiksuotas 21 kartą, antroje pakopoje – 12 kartų. Tiek universitetuose, tiek ir kolegijose yra krypčių, kuriose nustatytas žymus bent trijų rodiklių pokytis daugiau nei vienoje kryptyje (3-4 kryptys), tačiau pastebėta, jog daugiau tokių krypčių yra universitetuose (4 atvejai) nei kolegijose (1 atvejis). Kitais atvejais, nustatytos 1-2 kryptys, kuriose užfiksuotas žymus bent trijų rodiklių pokytis per pastaruosius 3 metus (tiek universitetuose, tiek ir kolegijose).

Šių metų kasmetinės studijų krypčių rodiklių ataskaitoje, informacija teikiama ne apie visus, o tik apie šešis iš septynių rodiklius. Krypties dalykų dėstytojų, išvykusių dėstyti, vykdyti tyrimų į užsienio mokslo ir studijų institucijas per paskutinius 3 metus dalis (proc.) nuo bendro krypties studijų dalykų dėstytojų skaičiaus rodiklis nėra įtrauktas į 2020 m. kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių ataskaitą, nes registruose nėra informacijos, kuri leistų priskirti dėstytojus atitinkamai studijų krypčiai ir dėl to nebuvo galimybės tinkamai apskaičiuoti krypties dalykų dėstytojų judumą.

 

Lyginant 2020 m. skaičiuotus rodiklius matyti, kad daugiausiai nuokrypių skirtingose kryptyse nustatyta pirmame 1 rodiklyje (studentų skaičiaus pokytis) – 31 kartą, 7 rodiklyje (absolventų, įsidarbinusių LPK pagrindinėse grupėse pokytis) – 26 kartus ir 4 rodiklyje (absolventų, baigusių studijas laiku, pokytis) – 21 kartas.

Studijų krypčių stebėsenos rodiklių ataskaitą galima rasti čia.

Atgal