Patvirtintos studijų krypčių ir ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos bei studijų krypčių išorinio vertinimo planas

2020-01-02

Šiais metais keičiasi aukštojo mokslo studijų išorinio vertinimo tvarka – pereinama nuo studijų programų vertinimo prie studijų krypčių vertinimo. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) direktoriaus įsakymu patvirtinti teisės aktai, reglamentuojantys naująją studijų vertinimo tvarką: Studijų krypčių išorinio vertinimo metodika, Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodika, Studijų krypčių išorinio vertinimo planas, taip pat Ekspertų atrankos bei Ekspertų darbo organizavimo aprašai. 

Studijų krypčių išorinio vertinimo ir Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos bei Studijų krypčių išorinio vertinimo planas parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“. Minimų dokumentų projektai buvo derinami su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, kurios aktyviai teikė dėl jų savo pastabas, pasiūlymus bei rekomendacijas. Jie taip pat buvo suderinti ir patvirtinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. 

Vadovaujantis patvirtintomis naujomis metodikomis nuo 2020 metų bus atliekamos vykdomų studijų krypčių ir naujų studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo procedūros.

Studijų krypčių ir ketinamų vykdyti studijų programų vertinimą gali atlikti SKVC arba, aukštosios mokyklos pageidavimu, kita aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą (EQAR), išskyrus teologijos studijų programas, kurias vertina ir akredituoja Šventojo Sosto bažnytinių universitetų ir fakultetų kokybės vertinimo ir skatinimo agentūra (AVEPRO). Studijų krypčių išorinis vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 7 metus.

Studijų krypčių išorinio vertinimo metodika reglamentuoja bendruosius studijų krypties ir pakopos savianalizės suvestinės rengimo reikalavimus aukštosioms mokykloms, SKVC atliekamo studijų krypčių išorinio vertinimo eigą, taip pat studijų krypties analizės atlikimą, paskesnę veiklą, stebėseną bei apeliacijų pateikimo tvarką. 

Aukštoji mokykla, pageidaujanti, kad krypties ir pakopos studijų vertinimą atliktų SKVC, prašymą vertinti ir akredituoti krypties ir pakopos studijas bei savianalizės suvestinę turi pateikti SKVC studijų krypčių išorinio vertinimo plane nustatytais terminais. SKVC organizuoja vertinimą, pasitelkdamas išorinius ekspertus. SKVC pradeda vertinimą tik gavęs aukštosios mokyklos prašymą ir savianalizės suvestinę, kurioje turi būti pateikiami paskutinių 3 studijų metų duomenys. 

Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodika nustato reikalavimus ketinamų vykdyti pirmosios ir antrosios pakopų, vientisųjų bei profesinių studijų programų aprašams, kuriuos aukštosios mokyklos teikia SKVC, ketinamų vykdyti studijų programų išorinio vertinimo eigą, taip pat prašymo ir kitų dokumentų dėl ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo procedūrą bei apeliacijų nagrinėjimo tvarką.

Studijų krypčių ir ketinamų vykdyti studijų programų vertinimas atliekamas atsižvelgiant į septynias vertinamąsias sritis: 1) studijų tikslus, rezultatus ir turinį, 2) mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajas, 3) studentų priėmimą ir paramą jiems, 4) studijavimą, studijų pasiekimus ir absolventų užimtumą, 5) dėstytojus, 6) studijų materialiuosius išteklius bei 7) studijų kokybės valdymą ir viešinimą. 

Minėtu SKVC direktoriaus įsakymu taip pat buvo patvirtintas 2020–2025 metų Studijų krypčių išorinio vertinimo planas. Jis parengtas atsižvelgus į studijų programų paskutinio išorinio vertinimo vykdymo datą, remiantis 2019 metų rugsėjo mėnesio Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro duomenimis. Pirmiausia numatyta vertinti tas studijų kryptis, kurių studijų programos buvo vertintos seniausiai. 

Taip pat buvo patvirtintas atnaujintas Ekspertų atrankos aprašas ir naujas dokumentas – Ekspertų darbo organizavimo aprašas. Šie aprašai reglamentuoja Lietuvos ir užsienio šalių ekspertų, kuriuos SKVC pasitelkia, atrankos principus ir eigą, taip pat jų darbo organizavimo principus bei tvarką.  

Kilus klausimų dėl šių teisės aktų, prašom kreiptis el. paštu kokybe@skvc.lt

 

 

Atgal