Šiaurės Lietuvos kolegija netenka leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą

2020-07-01

Nuo 2020 m. liepos 1 d. viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija (ŠLK) netenka leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą. Leidimo galiojimas panaikintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-577. Naujų studentų priėmimas į ŠLK studijų programų pirmą kursą nebuvo vykdomas nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.  

2016 m. rugsėjo 7 d. ŠLK visuotinis dalininkų susirinkimas priėmė sprendimą nutraukti aukštųjų koleginių studijų ir su studijomis susijusią veiklą. 2017 m. birželį ŠLK vadovai kreipėsi į Studijų kokybės vertinimo centrą (SKVC), prašydami sustabdyti šios aukštosios mokyklos veiklos išorinio vertinimo procedūrą bei pratęsti jos akreditavimo terminus, kad visi studentai galėtų užbaigti pradėtas studijas. 

Atsižvelgus į ŠLK prašymą buvo sudarytos sąlygos studentams, įstojusiems į kolegijos pirmą kursą iki 2017/2018 metų Bendrojo priėmimo pradžios, baigti studijuoti pagal pasirinktas studijų programas neatliekant aukštosios mokyklos veiklos ir studijų programų vertinimų. 

ŠLK įsipareigojo sudaryti tinkamas sąlygas ir užtikrinti ŠLK vykdomų studijų programų kokybę bei pagal SKVC numatytas procedūras teikti savalaikę ir tikslią informaciją apie kolegijoje vykdomas studijas ir su studijomis susijusią veiklą. Iki numatomo aukštosios mokyklos akreditavimo laikotarpio pabaigos ŠLK buvo įpareigota kasmet SKVC pateikti kolegijos valdymo organų patvirtintą kokybės stebėsenos ir užtikrinimo ataskaitą. 

Šios ataskaitos buvo aptariamos per SKVC specialistų vizitus į ŠLK. Šių vizitų metu vyko susitikimai su kolegijos administracija, studentais, buvo apžiūrima kolegijos materialioji bazė, taip pat buvo aptariami ataskaitoje pateikti duomenys, SKVC darbuotojams iškilę klausimai, esama studentų situacija. Svarbiausias šių priemonių tikslas buvo užtikrinti, kad visi studentai iki nurodyto ŠLK leidimo vykdyti studijas galiojimo pabaigos užbaigtų studijas. 

Pagal Mokslo ir studijų įstatymą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą turi teisę tik šio įstatymo nustatytą leidimą turinti aukštoji mokykla. Leidimas išduodamas Vyriausybės nustatyta tvarka, jeigu aukštoji mokykla ar užsienio valstybės aukštosios mokyklos filialas atitinka įstatyme nustatytus reikalavimus. Leidimas vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išduodamas neterminuotam laikui.

Visas Lietuvoje leidimus vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą turinčias ir legaliai veikiančias aukštąsias mokyklas galima rasti Atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje (AIKOS).  

Atgal