Studijų krypčių vertinimo apžvalga

2021-07-13

Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – Centras) 2020 - 2021 m. atliko aštuonių studijų krypčių išorinį ekspertinį vertinimą. Vertinimo procesas apima keletą etapų: aukštosios mokyklos parengia ir pateikia Centrui savianalizės suvestines, Centras vykdo ekspertų atranką, sudaromos tarptautinės grupės iš užsienio ir Lietuvos ekspertų, ekspertams rengiami mokymai apie Lietuvos aukštąjį mokslą bei studijų krypčių vertinimą, ekspertai susipažįsta su aukštųjų mokyklų pateikta medžiaga, o Centro koordinatoriai su aukštųjų mokyklų atsakingais asmenimis organizuoja nuotolinius vizitus, o proceso rezultatas – parengtos ir paviešintos išvados kiekvienos aukštosios mokyklos krypčiai bei akreditavimo sprendimai krypties ir pakopos lygmenyje.

Nuotoliniai vizitai į aukštąsias mokyklas pradėti 2020 lapkričio mėnesį. Pirmieji vizitai buvo organizuoti vertinant transporto inžinerijos studijas vykdomas universitetuose. Netrukus buvo įvertintos ir burnos priežiūros, elektros inžinerijos, mechanikos inžinerijos, istorijos, literatūrologijos, menotyros bei regiono studijų kryptys.

Atlikus šių krypčių vertinimą iš viso Centras parengė 53 akreditavimo sprendimus, iš kurių 47 sprendimai – „akredituoti 7 metams“, 5 sprendimai – „akredituoti 3 metams“ bei 1 sprendimas „neakredituoti“.

Pagal Studijų krypčių išorinio vertinimo metodiką kiekvienos prašymus pateikusios aukštosios mokyklos studijų kryptis ir pakopa įvertinama pagal septynias vertinamąsias sritis, kai žemiausias balas 1, o aukščiausias – 5 (studijų kryptis ir pakopa neakredituojama, jei bent viena vertinamoji sritis įvertinama 1 balu, jei bent viena sritis įvertinama 2 balais, studijų kryptis ir pakopa akredituojama 3 metams, o jei visos sritys įvertinamos 3-5 balais, studijų kryptis ir pakopa akredituojama 7 metams). Apibendrinus visų 8 studijų krypčių vertinimo rezultatus, kiekviena iš vertinamųjų sričių buvo įvertinta taip:

Aukščiausiais balais ekspertai įvertino materialiųjų išteklių sritį, o sąlyginai mažiausiais balais įvertinta mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajų vertinamoji sritis.

Toliau tęsiamas krypčių vertinimas pagal Centro patvirtintą planą. Visų studijų krypčių, kurių yra 109, įvertinimas numatytas baigti iki 2025 m. pabaigos. Iš viso planuojama priimti apie 769 sprendimus dėl krypties ir pakopos studijų akreditavimo.

Atgal