Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 21 d.

Apie mokymo įstaigą

Vilniaus universiteto Tarptautinė verslo mokykla (VU TVM) įsteigta 1989 m. kaip VU fakultetas, 2000 m. ji įgijo nepriklausomo juridinio asmens teises. 

2016 m. VU Senatas patvirtino Tarptautinio verslo mokyklos (VU TVM) integraciją į VU vidinio organizacinio padalinio pagrindu. Iki tol veikusi kaip atskira nevalstybinė aukštoji mokykla, kurios vienintelis dalininkas buvo VU, ji tapo visateise universiteto dalimi. Po integracijos pasikeitė VU TVM pavadinimas –ji tapo VU Verslo mokykla, o jos studijų programos perkeltos į VU programų sąrašą. 

VU VM vizija – pažangi verslo mokykla, per entreprenerystės, verslumo kompetencijų plėtrą, kurianti vertę Vilniaus universitetui. 

VU VM misija – ugdyti socialiai atsakingus, aplinkai draugiškus būsimus ir esamus verslo profesionalus. 

 

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 5 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2015 m. birželio 2–4 d.:

 • Prof. dr. John Lynn Davies, grupės vadovas, buvęs kanclerio pavaduotojas Anglijos Raskino universitete (Anglia Ruskin University, Jungtinė Karalystė) ir La Trobe universitete (La Trobe University, Australia), aukštojo mokslo konsultantas, Jungtinė  Karalystė;
 • Ewa Kolanowska, grupės sekretorė, Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo konsultantė (Lenkija);
 • Prof. Jacques Kaat, grupės darys, Webster'io universiteto (Webster University) direktorius (Nyderlandai);
 • Dr. Heinz-Ulrich Schmidt, Agentūros “Schmidt Consult” savininkas, buvęs Tarptautinės vadybos ir administravimo akreditavimo fondo (FIBAA) vykdantysis direktorius, Vokietija (vizite aukštojoje mokykloje nedalyvavo, tačiau prisidėjo prie savianalizės suvestinės analizės ir išvadų rengimo);
 • Saulius Olencevičius,  UAB „PrimeConsulting“ direktorius, Lietuva;
 • Rimvydas Labanauskis, studentas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ekonomikos studijų krypties doktorantūros studijos, Lietuva.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Pirmasis VU TVM institucinis veiklos vertinimas vyko 2012 m. Tuomet visos vertinamosios sritys įvertintos teigiamai (vertinimo išvados), tačiau dėl neigiamo MOSTA realiųjų išteklių valdymo aukštosios mokyklos veikla įvertinta neigiamai (vertinimo išvados).

MOSTA 2015 m. balandžio 15 d. priėmė sprendimą apie VU TVM realiųjų išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams (MOSTA sprendimas).

2015 m. pakartotinio VU TVM vertinimo metu aukštosios mokyklos veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą VU TVM veiklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. SV6-41 VU Tarptautinio verslo mokykla akredituota 6 metams.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • Sprendimų priėmimas: didelis dėmesys strateginiams prioritetams, tvirta lyderystė, kurią užtikrina vadovybė, vadovaudamasi kolegialumo principu ir įsipareigojimu kurti kolektyvinio dalyvavimo kultūrą; veiksminga sprendimų priėmimo procedūra.
 • Kruopšti akademinių darbuotojų atranka, kurioje dėmesys skiriamas kompetencijai ir vertybėms ir kuri apima dėstymą bandomųjų paskaitų metodu.
 • Universitete dėstantys akademiniai darbuotojai ir specialistai dirba poromis, teikdami savitarpio paramą ir keisdamiesi žiniomis.
 • Vadovybė atsiliepia į darbuotojų mokymo poreikius ir užtikrinama daug jų ugdymo galimybių.
 • Efektyvus ir veiksmingas pokyčių valdymas, orientuotas į trumpalaikį ir ilgalaikį poveikį.
 • Įgyvendinamos įvairios priemonės siekiant užtikrinti išorės socialinių dalininkų dalyvavimą programos kūrimo procese ir persvarstant bei didinant programų atitiktį darbo rinkos poreikiams (įvairūs organai, apimantys socialinius dalininkus, verslo konsultantai, patariantys dėl programų aktualumo; apskritojo stalo diskusijos, suburiančios socialinius dalininkus, darbuotojus ir studentus).
 • Platus išorės socialinių dalininkų dalyvavimas rengiant ir pristatant kai kurias laipsnį suteikiančias studijų programas.
 • Didelis dėmesys praktiniam mokymui laipsnį suteikiančiose studijų programose, užtikrinant tinkamą pusiausvyrą tarp teorinio ir praktinio mokymo.
 • Atsiliepimas į studentų poreikius, geri santykiai tarp studentų ir dėstytojų, taip pat geros galimybės studentams bendrauti su dėstytojais.
 • Vis didesnės mokymosi visą gyvenimą galimybės verslo klientams, įskaitant modulius, teikiančius kreditus, kurie pripažįstami įgyjant laipsnį.
 • Ankstesnio mokymosi pripažinimo metodika.
 • Glaudi sąsaja tarp studijų ir mokslinių tyrimų, naudojant mokslinių tyrimų rezultatus programoms tobulinti.
 • Didelis dėmesys mokslo darbuotojų tobulėjimui, geros mokslo darbuotojų tobulinimosi galimybės ir moksliniams tyrimams palanki aplinka.
 • Platūs ir glaudūs ryšiai su verslo įmonėmis kaip pagrindiniais VU TVM socialiniais dalininkais.
 • Didelis dėmesys studentų praktikos ir baigiamųjų darbų atitikčiai socialinių dalininkų poreikiams ir ekonominei plėtrai.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

Vertinimo grupė rekomenduoja VU TVM steigėjui ir visuotiniam dalininkų susirinkimui:

 • kuo greičiau paskirti VU TVM tarybą, kad nebūtų bereikalingai gaištama priimant sprendimus strateginiu požiūriu universitetui svarbiais klausimais;
 • nedelsiant baigti diskusijas su VU TVM dėl būsimų universiteto scenarijų, kad jis galėtų įgyti naują statusą nacionalinėje aukštojo mokslo sistemoje.

Vertinimo grupė VU TVM rekomenduoja:

Strateginis valdymas

 • surasti atskirą nišą rinkoje, taip pat parengti ir įgyvendinti pertvarkos strategiją, siekiant įgyti konkurencinį pranašumą;
 • parengti ir įgyvendinti strategiją, pagal kurią būtų mezgami nacionaliniai ir tarptautiniai, moksliniai ir mokslo įmonių partnerystės ryšiai, apimančią pagrindinę akademinę veiklą ir pagalbos paslaugas, siekiant padidinti savo pajėgumus ir konkurencingumą;
 • persvarstant dabartinę strategiją, įskaitant viziją, aiškiai atskirti strateginius, veiklos tikslus, įgyvendinimo priemones ir nustatyti terminus likusiam trejų metų laikotarpiui, naudojant metodiką, kuri palengvintų jų įgyvendinimą ir diegimą per metinius veiksmų planus. Strategija ir metiniai veiksmų planai turėtų būti grindžiami ta pačia metodika;
 • užtikrinti, kad strategijoje kitam planavimo laikotarpiui būtų apibrėžti uždaviniai, tikslai ir įgyvendinimo priemonės kartu su terminais ir pateikta reikiamų išteklių sąmata;
 • sparčiai daryti pažangą dirbant su planavimo ir stebėsenos rodikliais ir nustatyti keletą rodiklių, kurie yra svarbūs siekiant sėkmingos veiklos, įskaitant poveikio strateginei plėtrai vertinimo rodiklius. Peržiūrėtas rodiklių rinkinys turėtų būti įtrauktas į persvarstytą strategiją kartu su vertėmis, kurias universitetas planuoja pasiekti iki planavimo laikotarpio pabaigos, kad būtų galima įvertinti pažangą siekiant strateginių tikslų. Kito planavimo laikotarpio strategija turėtų apimti rodiklius kartu su siektinomis vertėmis visam planavimo laikotarpiui;
 • parengti visapusišką tarptautiškumo didinimo strategiją, kuri apimtų mainus studijų, mokslinių tyrimų ir žinių srityje, taip pat veiksnius, kurie lemia jos teikiamų paramos paslaugų poveikį, kad jos tarptautinė veikla visose srityse būtų aiškiai orientuota į strateginius plėtros prioritetus. Šiuo atveju VU TVM taip pat patariama konsultuotis su kitomis verslo mokyklomis dėl gerosios praktikos pavyzdžių;
 • pritaikyti Europos nuostatų ir gairių 1 dalies nuostatas vidinei kokybės užtikrinimo sistemai, kad būtų galima nustatyti spragas, kurias vis dar reikia pašalinti. Visų pirma reikėtų užtikrinti, kad studentai būtų informuojami apie veiksmus, kurių imamasi (turi būti imtasi) reaguojant į atsiliepimus, gautus iš apklausų, išorės socialiniai dalininkai turėtų nuolat dalyvauti rengiant ir peržiūrint visas programas, veiklos rezultatų duomenys turėtų būti naudojami programoms tobulinti ir turėtų būtų įgyvendinama politika dėl nuolatinio studentų vertinimo visose programose ir prireikus išorės veiksnių aspekto įtraukimo. Tai reiškia, kad būtina įgyvendinti nuoseklią kokybės užtikrinimo strategiją, apimančią taikymo sritį, priemones, procesus, sklaidą ir t. t.;
 • patvirtinti mokslinių tyrimų etikos kodeksą (kaip savo darbuotojų etikos kodekso dalį arba atskirą dokumentą) ir įsteigti mokslinių tyrimų etikos komitetą. Jis taip pat turėtų užtikrinti, kad būtų nuosekliai taikomi mechanizmai kursinių užduočių plagiatui aptikti visose programose.

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą

 • stiprinti savo konkurencingumą, kuo greičiau daryti pažangą stengiantis pasiūlyti – kiek tai leidžiama nacionalinės teisės aktais – verslo administravimo magistrantūros studijų programas (MBA) ir (arba) verslo administravimo doktorantūros (DBA) studijų programas plėtojant tarptautinius partnerystės ryšius ir parengti tarpdisciplininę (-es) programą (-as) plėtojant vietos partnerystės ryšius;
 • reguliariai atlikti visų laipsnį suteikiančių studijų programų lyginamąją analizę, atsižvelgiant į ugdymo turinį, studijų rezultatus, mokymo ir mokymosi metodus ir pagalbą besimokantiems studentams, kad būtų galima išlaikyti daugiau studentų. Siekiant palengvinti pažangą ir programų baigimą, taip pat raginama apsvarstyti galimybę teikti pagalbą naujai įstojusiems studentams, kad jie galėtų įveikti galimas savo žinių ir įgūdžių spragas;
 • aiškiai nustatyti korporatyvinių mokymų (įskaitant magistrantūros modulius) tikslines grupes ir parengti rinkodaros strategiją (-as) joms pasiekti;
 • užtikrinti nuoseklų absolventų apklausų išvadų naudojimą programoms tobulinti. Be to, raginama siekti kuo greitesnės pažangos atnaujinant absolventų registrą;
 • universitetas (arba jo studentų atstovybė) turėtų užtikrinti, kad tarptautiniai studentai galėtų lengvai susipažinti ne tik su akademine informacija, kaip šiuo metu, bet ir su informacija apie praktinius klausimus ir bet kokia kita informacija, kurios jiems gali prireikti siekiant visapusiškai dalyvauti universiteto bendruomenės gyvenime;
 • apibrėžti ir nuosekliai taikyti standartinius kalbų mokėjimo reikalavimus tarptautiniams studentams, kurie pageidauja būti priimti į laipsnį suteikiančias studijų programas
 • dvigubai sustiprinti pastangas padidinti atvykstančių dėstytojų skaičių kaip vidinio tarptautiškumo didinimo dalį, remiantis savo strategija, taip pat apsvarstyti galimybę taikyti finansines ar kitas paskatas išoriniam darbuotojų judumui skatinti.

Moksliniai tyrimai

 • veiksmingai stebėti mokslinių tyrimų skatinimo sistemą, siekiant užtikrinti, kad ji padėtų didinti kokybę. Taip pat galima apsvarstyti galimybę steigti tarptautinį tarpusavio vertinimo komitetą, kuris teiktų patarimus dėl mokslinių tyrimų ir skatintų tolesnį jų kokybės gerinimą;
 • įdiegti savo mokslinių tyrimų veiklos ir kitų paslaugų, kurios padėtų gauti pelno, kainodaros politiką ir įsteigti mokslinių tyrimų ir inovacijų fondą, pavyzdžiui, atidėti tam tikrą sumą pinigų VU TVM biudžete, uždirbtą iš mokslinės ar kitos veiklos ir taip sumažinti aukštosios mokyklos priklausymą nuo išorės finansavimo mokslo srityje; naudoti šį fondą remiant mokslinių tyrimų strateginę plėtrą;
 • parengti savo mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų rinkodaros strategiją;
 • įdiegti sistemingos savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos mechanizmus;
 • parengti aiškią naujų mokslinių tyrimų partnerystės ryšių su akademiniais ir verslo partneriais mezgimo ir esamų persvarstymo, laikantis strateginės plėtros prioritetų, politiką.

Poveikis nacionalinei ir (arba) regioninei plėtrai

 • spręsti savo strategijoje įtakos nacionalinei ir regioninei plėtrai klausimą, siekiant sukurti universiteto pagrindinės veiklos sričių sistemą, apibrėžti arba nustatyti keletą rodiklių, pagal kuriuos būtų vertinamas jo poveikis nacionalinei ir regioninei plėtrai. Taip pat skatinama apsvarstyti galimybę atlikti poveikio nacionalinei ir regioninei plėtrai lyginamąją analizę lyginant su kitomis aukštojo mokslo institucijomis.

Pasiūlymai

Vertinimo grupė taip pat pateikė keletą su įvairiomis sritimis susijusių pasiūlymų, kuriuos universitetas gali apsvarstyti spręsdamas dėl savo tolesnės plėtros. Visų pirma VU TVM raginama:

 • persvarstyti savo viziją ir misiją, kad būtų pabrėžiami universiteto ypatumai, kurie suteikia jam konkurencinį pranašumą (vos tik ji ras savo nišą);
 • kai tik bus naujai paskirta VU TVM taryba, įsteigti akademinį komitetą, kuris būtų tinkamai pasirengęs patarti dėl tolesnės visapusiškos universiteto plėtros;
 • apsvarstyti išsamų rizikos vertinimą prieš sutelkiant dėmesį į šeimos verslo kūrimą kaip galimą universiteto nišą;
 • organizuoti reguliarius susitikimus, kuriuose direktorius supažindintų visus darbuotojus ir studentus su naujausiais (strateginiais) pokyčiais ir skatintų juos užsiimti veikla, kuri yra itin svarbi tolesnei universiteto plėtrai;
 • remti neseniai paskirtą akademinį konsultantą siekiant užtikrinti, kad akademiniai darbuotojai, atsakingi už skirtingas laipsnį suteikiančias studijų programas, dalytųsi patirtimi ir mokytųsi vieni iš kitų;
 • patvirtinti akademiniams darbuotojams skirtą kalbų politiką, kuri apimtų kalbų mokymą ir kalbinių žinių vertinimą kaip įdarbinimo ir atrankos politikos dalį ir būtų pagrįsta tarptautiniais standartais, ypač tuo atveju, jei universitetas nuspręstų sutelkti dėmesį į rusakalbes Vidurio Azijos šalis savo studentų pritraukimo strategijoje;
 • toliau dėti pastangas siekiant įdiegti mišrųjį mokymąsi;
 • apsvarstyti į studentą orientuoto mokymosi įtraukimą į persvarstytą strategiją ir plėtoti institucinę politiką į studentą orientuoto mokymosi srityje, kuri apimtų institucinius metodus ir pagalbos besimokantiems strategijas, taip pat raginti Studentų atstovybę skatinti į studentą orientuoto mokymosi sampratą tarp studentų;
 • naudotis savo tarptautinių partnerių tinklu siekiant platesnio akademinio bendradarbiavimo, kad būtų galima didinti programų tarptautiškumą, taip pat pasinaudoti šiuo atveju programos Erasmus+ teikiamomis galimybėmis;
 • skatinti savo mokslo darbuotojų tarptautinį judumą mokslinių tyrimų ir mokymo tikslais ir pasinaudoti ES programų teikiamomis galimybėmis, pavyzdžiui, ES mokslinių tyrimų, mokymo ir judumo programa „Marie Skłodowska-Curie“;
 • imtis priemonių, kad Alumni klubas būtų įtrauktas į universiteto institucinę struktūrą;
 • sutelkti dėmesį į dideles bendroves, kuriose studentai galėtų atlikti praktiką, nes jos siūlo didesnes galimybes toliau plėtoti įmonių mokymo ir mokslinių tyrimų veiklą universitete;
 • apsvarstyti, pavyzdžiui, galimybę sumokėti nario mokestį už akademinius darbuotojus, kurie aktyviai dalyvauja organizacijų, ypač svarbių tiek pačio universiteto plėtrai, tiek nacionalinei ir (arba) regioninei plėtrai, veikloje, kaip atlygį darbuotojams už jų dalyvavimą savanoriškoje veikloje.

VU TVM 2013 m. sudarytą veiklos gerinimo planą galima rasti čia.

VU TVM_LT2012.doc Parsisiųsk
VU TVM_LT2015.docx Parsisiųsk
Atgal