Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Lapkritis 2023
Pr An Tr Ke Pe Še Se
30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01 02 03

Skundų ir apeliacijų teikimas ir nagrinėjimas

Skundai

Aukštoji mokykla turi teisę Studijų kokybės vertinimo centrui (toliau – Centras) pateikti prašymą pakeisti ekspertų grupės, sudarytos atlikti ketinamos vykdyti studijų programos ir (arba) paraiškos dokumentų vertinimą, narį, jeigu kyla pagrįstų abejonių dėl eksperto kompetencijos, nešališkumo ir gebėjimo objektyviai atlikti užduotį. Kartu būtina pateikti argumentus ir įrodymus, pavyzdžiui, kad ekspertas nedeklaravo interesų konflikto dėl giminystės, viešai išsakė neigiamą nuomonę apie vertinamą instituciją, turėjo darbo santykių konfliktą, dėl įsitraukimo į vertinamos institucijos veiklas ir pan. 

Prašymai nagrinėjami Centro sudarytoje komisijoje, kuri teikia atitinkamą siūlymą Centro direktoriui nušalinti ekspertų grupės narį ir pakeisti jį kitu ekspertu, nušalinti ekspertą nuo užduoties dalies arba netenkinti aukštosios mokyklos prašymo. Apie skundo nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų aukštoji mokykla informuojama raštu. 

Iš aukštųjų mokyklų renkamas grįžtamasis ryšys apie ekspertų grupės darbą ir Centro vertinimo koordinatoriaus darbą bei viso vertinimo proceso organizavimą. Aukštoji mokykla gali pateikti skundą dėl netinkamos Centro darbo kokybės arba siūlymus darbo kokybei gerinti; kiekvienas pranešimas bus išanalizuotas ir, kai yra pagrindas, bus imtasi atitinkamų priemonių.  

Apeliacijos

Per 7 darbo dienas nuo Centro sprendimo dėl aukštosios mokyklos išorinio vertinimo gavimo aukštoji mokykla turi teisę pateikti motyvuotą skundą Studijų kokybės vertinimo centro apeliacinei komisijai (toliau – Apeliacinė komisija).

Apeliacinė komisija, nagrinėdama skundą, neatlieka aukštosios mokyklos vertinimo procedūrų, o nagrinėja skundo pagrįstumą, vertinimo proceso procedūrinius pažeidimus.

Skundo nagrinėjimo procedūras, Apeliacinės komisijos darbo organizavimo tvarką ir priimamus sprendimus nustato Centro direktoriaus tvirtinami Apeliacinės komisijos nuostatai.

Apeliacinė komisija gali priimti sprendimą skundo netenkinti, skundą tenkinti visiškai arba iš dalies ir įpareigoti Centrą atlikti vieną iš šių veiksmų - grąžinti vertinimo išvadas svarstyti Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijai, grąžinti vertinimo išvadas ekspertų grupei pataisyti arba pakartotinai atlikti išorinį vertinimą.

Apeliacinė komisija išnagrinėja aukštosios mokyklos skundą ne vėliau kaip per 22 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos. 

Centro ir Apeliacinės komisijos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.