Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Rugsėjis 2022
Pr An Tr Ke Pe Še Se
29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01 02

Kasmetinė studijų krypčių stebėsena

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) parengė kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių ataskaitą. Tai yra išorinio kokybės užtikrinimo ir viešinimo įrankis, numatytas Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-835 patvirtintame Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos, vertinamųjų sričių ir rodiklių apraše (toliau – Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas). 

Kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių ataskaitos tikslas – kasmet skelbti kiekvienos aukštosios mokyklos studijų krypties (pagal pakopą) stebėsenos rodiklių duomenis ir analizuoti žymių nuokrypių priežastis.

Parengtoje kasmetinės studijų krypčių stebėsenos ataskaitoje pateikiami duomenys, gauti iš Švietimo valdymo informacinės sistemos. Kiekvieno rodiklio pokytis per 3 metus (nuo 2018 m. iki 2020 m.), apskaičiuotas vadovaujantis Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 5 priede nustatytais kasmetinių krypčių studijų stebėsenos rodiklių aprašais.

Kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių ataskaita rengiama analizuojant šiuos rodiklius: 

  1.  Į krypties ir pakopos studijas priimtų ir jose studijuojančių studentų skaičius per pastaruosius 3 metus.
  2.  Į krypties pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas priimtų ir studijų sutartį pasirašiusių studentų, išskyrus atleistuosius nuo visų brandos egzaminų dėl ligos, mažiausias stojamasis konkursinis balas.
  3.  Į krypties ir pakopos studijas priimtų ir per pirmuosius studijų metus jas nutraukusių studentų dalis (proc.) per pastaruosius 3 metus.
  4.  Studentų, baigusių krypties ir pakopos studijas laiku, dalis.
  5.  Studentų, išvykusių dalinėms studijoms (ne mažesnės apimties kaip 15 studijų kreditų), procentas nuo visų krypties studijose studijuojančių studentų per paskutinius 3 metus.
  6.  Krypties dalykų dėstytojų, išvykusių dėstyti, vykdyti tyrimų į užsienio mokslo ir studijų institucijas per paskutinius 3 metus dalis nuo bendro krypties studijų dalykų dėstytojų skaičiaus. (Šis rodiklis nėra įtrauktas į 2021 m. kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių ataskaitą, nes registruose nėra informacijos, kuri leistų priskirti dėstytojus atitinkamai studijų krypčiai, ir dėl to nebuvo galimybės tinkamai apskaičiuoti krypties dalykų dėstytojų judumą.)
  7.  Krypties studijų absolventų, įsidarbinusių 1–3 (profesiniams bakalaurams, bakalaurams) arba 1–2 (magistrantūros, profesinių studijų absolventams) Lietuvos profesijų klasifikatoriaus pagrindinėse grupėse per 12 mėnesių po studijų baigimo, taip pat dirbančių savarankiškai, dalis nuo visų krypties ir pakopos studijas baigusių ir jų netęsiančių absolventų. 

Nustačius žymų bent trijų rodiklių aukštojoje mokykloje pokytį (30 proc. ar didesnį) per paskutinius 3 metus ir išnagrinėjus aukštųjų mokyklų paaiškinimus dėl rodiklių pokyčių, SKVC gali teikti siūlymą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai dėl tos aukštosios mokyklos neeilinio išorinio studijų krypties vertinimo inicijavimo. Pokytis gali būti tiek teigiamas, tiek neigiamas. Informacija apie krypties studijas nagrinėjama visų kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių kontekste, todėl yra nagrinėjami tiek neigiami, tiek teigiami pokyčiai, kurie viršija 30 proc. ribą. 

Atkreipiame dėmesį, kad 2021 m. parengta kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių ataskaita šiais metais neturės tiesioginių pasekmių aukštosioms mokykloms, kurių vykdomose krypties ir pakopos studijose buvo nustatytas bent trijų rodiklių pokytis, nes gavęs aukštųjų mokyklų atsakymus, SKVC nenustatė studijų krypčių (pagal pakopas), kuriose būtų esminiai, dėmesį atkreipiantys atvejai. Be to, vis dar nėra galimybės apskaičiuoti visų Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos apraše nustatytų rodiklių, nes tam reikalingi duomenys dar tik planuojami rinkti. 

Šiemet atliktos kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių ataskaitos duomenys parodė, jog žymus bent trijų rodiklių pokytis per pastaruosius 3 metus nustatytas 12 aukštųjų mokyklų (iš jų 7 universitetuose ir 5 kolegijose) 23 studijų kryptyse. Lyginant duomenis pagal studijų pakopą ir aukštąją mokyklą, matyti, jog pirmojoje studijų pakopoje žymus bent trijų rodiklių pokytis per pastaruosius 3 metus fiksuotas 19 kartų, antrojoje pakopoje – 11 kartų. Lyginant su praeitais metais, pastebimas situacijos gerėjimas. 2020 m. žymus bent trijų rodiklių pokytis per pastaruosius 3 metus nustatytas 17 aukštųjų mokyklų (iš jų 8 universitetuose ir 9 kolegijose) 26 studijų kryptyse. Taip pat praeitais metais pirmojoje studijų pakopoje žymus bent trijų rodiklių pokytis per pastaruosius 3 metus fiksuotas 21 kartą, antrojoje pakopoje – 12 kartų. Užfiksuoti 2 atvejai, kuomet trijų arba daugiau rodiklių nuokrypis pastebėtas tų pačių aukštųjų mokyklų kryptyse bei pakopose tiek 2020 m., tiek 2021 m.

Šiais metais tik universitetuose yra studijų krypčių, kuriose nustatytas žymus bent trijų rodiklių pokytis daugiau nei vienoje studijų kryptyje (2-3 studijų kryptys), iš viso universitetuose pastebėti 3 tokie atvejai. Taip pat nustatyta tik viena studijų kryptis, kurioje užfiksuotas žymus bent trijų rodiklių pokytis per pastaruosius 3 metus (tiek universitetuose, tiek ir kolegijose).

Iš šių metų ataskaitos matyti, kad daugiausiai nuokrypių skirtingose kryptyse nustatyta pirmame 1 rodiklyje (studentų skaičiaus pokytis) – 27 kartus, 7 rodiklyje (absolventų, įsidarbinusių LPK pagrindinėse grupėse, pokytis) – 23 kartus ir 2 rodiklyje (mažiausias stojamojo konkursinio balo pokytis) – 18 kartų.

Studijų krypčių stebėsenos rodiklių ataskaitą galima atsidaryti čia.